O nás

Úvodní slovo

Centrum Mateřídouška, z. s. bylo založeno v dubnu 2003, jako nezávislé, dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace). Funguje na principu vlastní aktivity členů, především matek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí.

 

Posláním sdružení je podpora fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiče a děti.

 

Hlavním cílem činnosti sdružení pro naplňování poslání je provozování mateřského a rodinného centra, jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

Za svoji činnost získalo Centrum Mateřídouška, z. s. v roce 2006 certifikát „Společnost přátelská rodině“.

V roce 2009 získalo sdružení status „Organizace uznatelná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“.

Rada a zástupci

Pracovní tým

Výroční zprávy

 

Centrum Mateřídouška, z. s. nabízí:

1) POMOC SVÉPOMOCÍ

–       Vzájemné naslouchání

–        Výměnu zkušeností

–       Dávání a přijímání

–       Vzájemnou službu

–       Laické poradenství

 

2)  PROGRAMY

Pravidelné a mimořádné

–      Volná herna

–      Klubová setkání

–      Tematické oslavy svátků a tradic v průběhu roku

–      Projektové aktivity

–      Celorepublikové kampaně

–      Vzdělávací aktivity (besedy, přednášky, semináře, kurzy)

–      Volnočasové aktivity

–      Pobytové akce

–      Akce pro veřejnost (výstavy, divadla, oslavy svátků Vánoc, Velikonoc)

 

3)  PORADNY

–      Rodinná poradna s kontaktní linkou

 

4)  DOPROVODNÉ SLUŽBY

–      Internet, inzerce, databáze odborných poraden, paralelní hlídání dětí, knihovna s odbornou rodinnou tématikou, CD, DVD.

 

5)  INTEGRACI

–      Rodičům na mateřské dovolené prostor pro osobní růst.

–      Dětem přirozené prostředí vrstevníků, příprava do mateřské školky.

 

6)  PREVENCI

–      Společenství v centru umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Společně tak předcházíme zbytečným konfliktním situacím. V centru se rodiny také učí efektivně využívat volný čas, čímž dochází k podpoře a posilování partnerských a rodinných vztahů.

 

7)  SPOLUPRÁCE

–      S organizacemi, institucemi, sdruženími, nadacemi se stejnou sférou zájmů.

 

8)  ŠKOLU OBČANSKÉHO ŽIVOTA

–      Založení občanského sdružení a podílení se na činnosti shánění prostorů, financí, budování samosprávy, zajišťování programů, psaní projektů, komunikace s veřejností, vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění.