Úvodní slovo o nás

Úvodní slovo

Centrum Mateřídouška bylo založeno v dubnu 2003, jako nezávislé, dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace). Od roku 2016 jsme zapsaný spolek.
Posláním spolku je podpora fungující rodiny prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiny.
Hlavním cílem činnosti spolku pro naplňování poslání je provozování mateřského a rodinného centra, jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

Za svoji činnost jsme v roce 2006 získali certifikát „Společnost přátelská rodině“.

V roce 2009 získalo Centrum Mateřídouška status „Organizace uznatelná MPSV pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“.

Jsme členem Sítě pro rodinu.
Centrum Mateřídouška, z. s. nabízí:

1) POMOC SVÉPOMOCÍ

–       Vzájemné naslouchání

–        Výměnu zkušeností

–       Dávání a přijímání

–       Vzájemnou službu

–       Laické poradenství
2)  PROGRAMY

Pravidelné a mimořádné

–      Volná herna

–      Klubová setkání

–      Tematické oslavy svátků a tradic v průběhu roku

–      Projektové aktivity

–      Celorepublikové kampaně

–      Vzdělávací aktivity (besedy, přednášky, semináře, kurzy)

–      Volnočasové aktivity

–      Pobytové akce

–      Akce pro veřejnost (výstavy, divadla, oslavy svátků Vánoc, Velikonoc)
3)  PORADNY

–      Rodinná poradna s kontaktní linkou
4)  DOPROVODNÉ SLUŽBY

–      Internet, inzerce, databáze odborných poraden, paralelní hlídání dětí, knihovna s odbornou rodinnou tématikou, CD, DVD.
5)  INTEGRACI

–      Rodičům na mateřské dovolené prostor pro osobní růst.

–      Dětem přirozené prostředí vrstevníků, příprava do mateřské školky.
6)  PREVENCI

–      Společenství v centru umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Společně tak předcházíme zbytečným konfliktním situacím. V centru se rodiny také učí efektivně využívat volný čas, čímž dochází k podpoře a posilování partnerských a rodinných vztahů.
7)  SPOLUPRÁCE

–      S organizacemi, institucemi, sdruženími, nadacemi se stejnou sférou zájmů.
8)  ŠKOLU OBČANSKÉHO ŽIVOTA

–      Založení občanského sdružení a podílení se na činnosti shánění prostorů, financí, budování samosprávy, zajišťování programů, psaní projektů, komunikace s veřejností, vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění.